Liên hệ trực tiếp:

Trường PTDTBT THCS Chà tở

Nà Pẩu - Chà Tở, Nậm Pồ, Điện Biên
dbn-nampo-ptdtbtthcschato@edu.viettel.vn